Català
IDIOMA
 • English
 • Español

Política de privacitat

Vine a visitar-nos

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: VARITELIA DISTRIBUCIONES S.L (d´ara en endavant, “ARENAS DE BARCELONA”).

Adreça: Pº de la Castellana 257. 28046 MADRID

Email: arenas.clientes@arenasdebarcelona.com

Finalitat principal del tractament: les seves dades seran utilitzades per entaular, mantenir i gestionar la relació comercial, contractual o precontractual, tramitant les seves consultes i realitzant enviaments publicitaris i d’informació comercial. 

Base legitimadora: depenent dels casos, les dades es tractaran en base a l´obtenció del consentiment, l´ució del contracte entre vostè i ARENAS DE BARCELONA o l´aplicació de mesures precontractuals o l’interès legítim de ARENAS DE BARCELONA.

Potencials destinataris de les dades:

Terceres parts a les que ARENAS DE BARCELONA està obligada a transmetre informació, com autoritats públiques.

Empreses del Grup MERLIN PROPERTIES, el sector d´activitat del qual és l´immobiliari.

Drets de protecció de dades: vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat per les activitats de tractament de dades personals per part de ARENAS DE BARCELONA, així com exercitar, si està interessat en això, els seus drets d´accés, rectificació, supressió, limitació o objecció al tractament de dades, portabilitat de dades, així com a no ser objecte de decisions automatitzades. Pot fer-ho mitjançant sol·licitud dirigida a la VARITELIA DISTRIBUCIONES a Gran Via de les Corts catalanes 373-385. 08015 Barcelona, o a la següent adreça de correu electrònic: arenas.clientes@arenasdebarcelona.com, adjuntant còpia del seu DNI o documentació acreditativa de la seva identitat.

1.       Informació sobre ARENAS DE BARCELONA

El present document regula la política de privacitat del lloc web titularitat de ARENAS DE BARCELONA (d´ara endavant, el “Lloc Web”).

ARENAS DE BARCELONA és un centre comercial integrat en el Grup MERLIN PROPERTIES, que ofereix multitud de servicis a través de la seva pàgina web, entre els que destaquen, entre altres, els següents: 

 • Serveis especials per clients registrats, el que inclou l’accés a cupons de descompte i esdeveniments organitzats en el centre comercial.

 • Remissió de la programació setmanal i novetats en cartellera.

 • Wifi gratis.

 • Servei de Pàrquing.

 • Enviament de newsletter.

Per a la seva informació, a continuació, es recullen les dades identificatives de la societat:

Denominació social: VARITELIA DISTRIBUCIONES S.L. (d´ara endavant, ARENAS DE BARCELONA).

NIF: B85019636

Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes 373-385. 08015 Barcelona 

Correu electrònic: arenas.clientes@arenasdebarcelona.com

Dades registrals: Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 24.024, Llibre 0, Foli 136, secció 8, Fulla M-431525

 

1.1. Aplicació d´aquesta Política de Privacitat

La present Política de Privacitat regula el tractament de dades portat a terme per ARENAS DE BARCELONA en relació amb els usuaris que accedeixin o es posin en contacte amb ARENAS DE BARCELONA a través del Lloc Web –http://www.arenasdebarcelona.com/–. L´anterior abastaria el tractament de dades personals de tots els usuaris que accedeixin o transmetin informació a través del Lloc Web. 

2.       Dades personals tractades per ARENAS DE BARCELONA, finalitats i legitimació

Vostè queda informat de que totes les dades que ARENAS DE BARCELONA li sol·liciti o li pugui sol·licitar són necessàries per a les finalitats descrites a la present Política de Privacitat i el fet de no facilitar-les suposaria la impossibilitat de poder contactar amb vostè o prestar el servei, gestionar la sol·licitud, queixa o suggeriment que realitzi a ARENAS DE BARCELONA. Així mateix, ARENAS DE BARCELONA es reserva la facultat de no respondre o tramitar sol·licituds que no incloguin les dades que li siguin sol·licitades.

Vostè garanteix la veracitat de les dades de caràcter personal proporcionades a ARENAS DE BARCELONA. ARENAS DE BARCELONA pot sol·licitar-li periòdicament la revisió i actualització de les dades personals que sobre vostè conservi.

En el Lloc Web vostè pot trobar informació que pot ser d´utilitat de cara a informar-se dels serveis oferts per ARENAS DE BARCELONA. En aquest sentit, ARENAS DE BARCELONA únicament li sol·licitarà i tractarà les dades necessàries per tramitar la consulta realitzada, prestar el servei contractat o poder iniciar i mantenir una relació comercial, contractual i/o precontractual amb vostè.

A continuació, se descriuen les diferents finalitats amb les que se tracten les seves dades personals i les bases que legitimen el tractament: 

 1. Legitimació per a l´ució del contracte subscrit entre vostè i ARENAS DE BARCELONA o aplicació de mesures precontractuals:

 1. Gestionar la relació comercial o precontractual amb els usuaris del Lloc Web, atenent a les sol·licituds d´informació de serveis oferts per ARENAS DE BARCELONA.

 2. Gestionar la relació contractual o precontractual amb els clients de ARENAS DE BARCELONA que hagin contractat, a través del Lloc Web o de forma presencial a les instal·lacions de ARENAS DE BARCELONA qualsevol dels serveis oferts, el que inclou gestionar les consultes que rebi dels mateixos i el seguiment de la relació mantinguda.

 1. Legitimació per consentiment exprés:

 1. En cas que vostè ho autoritzi, realitzar enviaments publicitaris i informació comercial relacionada amb les diferents societats del Grup MERLIN PROPERTIES, les seves activitats, productes, serveis, oferts, promocions especials, així com documentació de diversa naturalesa per qualsevol via, inclosa l’electrònica.

 2. En cas que vostè ho autoritzi, cedir dades a societats del Grup MERLIN PROPERTIES amb la finalitat de remetre-li comunicacions comercials relacionades amb el sector d´activitat de cadascuna d´elles - sector immobiliari, de desenvolupament i gestió d’infraestructures, financer, de gestió de pàrquings i/o centres comercials o de gestió patrimonial - per qualsevol via, inclosa l’electrònica.

 3.     En cas que vostè ho autoritzi, portar a terme la realització d´un perfil sobre els seus hàbits de consum a través d’informació interna i externa, amb la finalitat d’oferir-li ofertes especials sobre productes o serveis ajustats a les seves necessitats. 

Les dades personals de menors de tretze (13) anys i incapaços, seran recollits i tractats en base al permís i consentiment atorgat pels seus pares, turos o  representants legals. Per tant, li preguem que s’abstingui de subministrar dades personals si no compta amb el consentiment de pares, tutors o representants legals, no sent ARENAS DE BARCELONA responsable de les actuacions del menor de tretze (13) anys o incapaç. ARENAS DE BARCELONA podrà procedir al tractament de les dades dels majors de tretze (13) anys amb el seu consentiment, excepte en aquells casos en els que la Llei exigeixi l´assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

 1. Legitimació per interessos legítims de ARENAS DE BARCELONA:

 1. En cas que contracti algun producte o servei a través del Lloc Web, realitzar comunicacions comercials i publicitàries relacionades amb productes i serveis similars als contractats pels clients de ARENAS DE BARCELONA. En aquest cas l´interès legítim de ARENAS DE BARCELONA seria realitzar activitats de màrqueting dirigides al seus clients, d´acord amb el considerant 47 del Reglament General de Protecció de Dades.

2.1. Tractament de dades aparellat a la mera navegació pel Lloc Web

La mera navegació pel Lloc Web, generalment, no implicarà el tractament de les seves dades personals, més enllà de, en casos concrets, la seva adreça IP i dades relatives a la seva navegació, amb la finalitat de gestionar i optimitzar el Lloc Web, legitimat per l´interès legítim de ARENAS DE BARCELONA de preservar la seguretat i integritat del Lloc Web.

3.       Tercers als que se’ls pot transmetre les seves dades 

Les dades personals que vostè proporcioni a ARENAS DE BARCELONA podran ser comunicades a les següents categories de destinataris:

- Terceres parts a les que ARENAS DE BARCELONA està obligada a transmetre informació, com autoritats públiques, amb la finalitat de donar compliment amb els requeriments d´aquestes autoritats i la normativa aplicable, en el seu cas. 

- Empreses que formin part del Grup MERLIN PROPERTIES, amb la finalitat de poder gestionar adequadament la seva relació contractual com a conseqüència de la centralització de processos administratius i informàtics existent dintre del Grup, així com amb finalitats comercials en cas que vostè hagi prestat el seu consentiment para a això.

4.       Seguretat de les dades

ARENAS DE BARCELONA compta amb polítiques apropiades i mesures tècniques i organitzatives per salvaguardar i protegir les seves dades personals contra l´accés il·legal o no autoritzat, pèrdua o destrucció accidental, danys, ús i divulgació il·legal o no autoritzada. 

També prendrem totes les precaucions raonables per garantir que el nostre personal i els empleats que tenen accés a les seves dades personals hagin rebut la capacitació adequada.

En tot cas, s´informa a l´usuari que qualsevol transmissió de dades a través d´Internet no es completament segura i, com a tal, es realitza sota el seu propi risc. Tot i que farem el nostre millor esforç per protegir les seves dades personals, ARENAS DE BARCELONA no pot garantir la seguretat de les dades personals transmeses a través del nostre Lloc Web.

5.       Conservació de les dades

El termini de conservació de les seves dades vindrà determinat en funció de la durada de la seva relació amb ARENAS DE BARCELONA i dels períodes establerts legalment. En aquest sentit, els criteris que ARENAS DE BARCELONA utilitza per fixar els terminis de conservació de les seves dades han estat determinats d’acord amb els requisits establerts en la legislació, reglaments i directrius normatives aplicables, així com els requisits operacionals de ARENAS DE BARCELONA relacionats amb la correcta gestió de la relació existent amb les diferents categories d´interessats. 

En aquest sentit, les seves dades seran conservades mentre mantingui qualsevol relació comercial o contractual amb ARENAS DE BARCELONA.

Una vegada finalitzada la mateixa, es precedirà a l´eliminació de les seves dades personals en el moment en que s´hagin portat a terme totes les accions necessàries per gestionar i donar per conclosa qualsevol obligació que pogués quedar romanent entre les parts, portant a terme en aquest període, totes les gestions administratives necessàries, excepte en aquells casos en que vostè ens hagi facilitat el seu consentiment exprés per enviar-li comunicacions comercials, en aquest cas les seves dades es conservaran fins que mostri la seva oposició. 

Sense perjudici de l´anterior, les seves dades seran conservades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de la ució de la nostra relació contractual o precontractual, així com per al compliment d’altres obligacions legals a càrrec de ARENAS DE BARCELONA.

Referent a això, ARENAS DE BARCELONA garanteix que no tractarà les dades excepte que sigui necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions o quan aquest sigui requerit per facilitar les mateixes a l´Administració Pública, Jutges i Tribunals durant el període de prescripció dels seus drets o obligacions legals.

6.       Els seus drets de protecció de dades

Vostè podrà posar-se en contacte quan així ho estimi amb ARENAS DE BARCELONA, podent exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, així com el dret a la portabilitat de les seves dades i a no ser objecte de decisions automatitzades, mitjançant sol·licitud dirigida a VARITELIA DISTRIBUCIONES S.La Gran Via de les Corts catalanes 373-385. 08015 Barcelona o a la següent adreça de correu electrònic: arenas.clientes@arenasdebarcelona.com,adjuntant còpia del seu DNI o documentació acreditativa de la seva identitat.

Així mateix, se l´informa que vostè podrà revocar els consentiments atorgats quan així ho desitgi, contactant amb VARITELIA DISTRIBUCIONES S.L a l’adreça o correu electrònic indicats anteriorment.

Per últim, en cas que Vostè desitgi més informació sobre els seus drets en matèria de protecció de dades o precisi presentar una reclamació podrà dirigir-se a l´Agencia Española de Protecció de Datos, amb domicili a C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, amb la finalitat de salvaguardar els seus drets.

7.       Contacti amb ARENAS DE BARCELONA

Si té dubtes o qüestions que transmetre a ARENAS DE BARCELONA en relació amb el tractament de les seves dades personals pot dirigir-se per escrit a VARITELIA DISTRIBUCIONES S.L en Gran Via de les Corts catalanes 373-385. 08015 Barcelona, o a la següent adreça de correu electrònic:

arenas.clientes@arenasdebarcelona.com

 

© 2018 VARITELIA DISTRIBUCIONES S.L. Tots els drets reservats.

Aquest lloc utilitza cookies amb l'objectiu de millorar la qualitat de la navegació, personalitzar continguts, serveis d'anuncis adaptats a les teves preferències i elaborar estadístiques només per facilitar e seu ús. Per això, processem dades personals com, per exemple, les teves dades de navegació. Si vols més informació o cancel·lar totes o algunes de les cookies, fes clic aquí.

Accepto totes les Cookies
Premium
En otro momento Cerrar

Al registrarte, podrás disfrutar de todas las novedades antes que nadie y además podrás acceder a los cupones descuentos Premium de La Fira. Las mejores ofertas y descuentos reservadas a usuarios registrados.

Enviar
LA VUELTA AL COLE ES MUCHO MÁS FÁCIL Y DIVERTIDA