Català
IDIOMA
  • English
  • Español

Avís legal

Ven a visitarnos

1 INTRODUCCIÓ I DADES DE LA COMPANYIA

El present es constitueix com l´Avís Legal i les Condicions d´ús que regulen l´accés, navegació i ús de la Web del Centre Comercial ARENAS DE BARCELONA, titularitat de C.P. Complex ARENAS DE BARCELONA de Barcelona (d´ara endavant, ARENAS DE BARCELONA), situada en la URL: http://www.arenasdebarcelona.com és una entitat amb domicili situat en Gran Via dels Corts Catalans núm. 373-385 08015 (Barcelona) i el CIF dels quals és H-65523375. Per comunicar-se amb ARENAS DE BARCELONA DE BARCELONA de manera directa i efectiva, podrà dirigir-se a l´adreça de correu electrònic cau@metrovacesa.es.

2. OBJECTE I ÀMBIT D´APLICACIÓ

2.1. La Web o Lloc web ha estat disposada per ARENAS DE BARCELONA DE BARCELONA per permetre a les persones interessades, i que ho desitgin, a accedir online a través d´Internet, de manera segura, als continguts disposats, així com fer ús i participar en els serveis, esdeveniments, etc., que es proveeixen a través del citat Lloc web.

2.2. L´accés, navegació i ús del Lloc web comporta i suposa l´acceptació per l´usuari del present Avís Legal i les Condicions d´Ús que inclou.

En aquest sentit, s´entendrà per Usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc web.

2.3. El present Avís Legal té per objecte regular l´accés, navegació i ús del Lloc web, però independentment de les mateixes, ARENAS DE BARCELONA podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització, reserva i/o contractació de productes o serveis específics oferts als Usuaris a través del Lloc web.

Abans d´utilitzar, reservar i/o contractar aquests productes o serveis específics oferts per ARENAS DE BARCELONA, l´Usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars creades, si escau, a aquest efecte per ARENAS DE BARCELONA. La utilització, reserva i/o la contractació d´aquests productes o serveis específics, implica l´acceptació de les condicions particulars que els regulin en la versió publicada per ARENAS DE BARCELONA DE BARCELONA en el moment en què es produeixi aquesta utilització, reserva i/o contractació.

2.4. Així mateix, a través del Lloc web, ARENAS DE BARCELONA podrà habilitar a terceres entitats perquè publiciten o prestin els seus serveis. En aquests casos, l´Entitat no serà responsable d´establir les Condicions Generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d´aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos.

En el cas que tercers proveïdors de serveis o productes recaptin directament dades personals des del Lloc web, sent aquestes dades de la seva titularitat. ARENAS DE BARCELONA no participa ni és responsable de la relació existent entre el proveïdor i l´Usuari ni del tractament que aquest efectuï de les seves dades personals, el qual estarà regit pels termes i condicions expressats en les polítiques de privadesa o clàusules informatives inserides pel proveïdor en el Lloc web, amb el consentiment d´ARENAS DE BARCELONA.

Aquests supòsits especials estaran clarament determinats en el Lloc web de manera que l´Usuari conegui, en tot moment, quina entitat és la proveïdora del servei o del producte ofert.

3. ACCESO

3.1. L´accés al Lloc web per part dels Usuaris té caràcter gratuït.

No obstant això, en el cas que es disposin a través del Lloc web serveis i/o continguts, oferts per ARENAS DE BARCELONA o tercers, que es trobin subjectes a la reserva i/o contractació prèvia del servei i/o contingut i al pagament d´una quantitat de diners, s´estarà al que es determini en les corresponents Condicions Particulars, que es posaran a la disposició de l´Usuari de forma prèvia, fàcilment accessible i clara.

3.2. Queda prohibit l´accés al Lloc web per part de menors d´edat, tret que comptin amb l´autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent. En tot cas, es presumirà que l´accés realitzat per un menor al Lloc web s´ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals

3.3. L´accés i navegació a través del Lloc web no requereix Registre, no obstant això, en cas que per accedir a la reserva i/o contractació de determinats productes i/o serveis es requereixi l´alta prèvia en el “Registre d´Usuaris” d´aquest Lloc web, aquesta es realitzarà mitjançant la selecció per part de l´Usuari, d´identificador i contrasenya La contrasenya, personal i intransferible, haurà de ser generada per l´Usuari d´acord a les regles de robustesa i complexitat que s´estableixin a cada moment per ARENAS DE BARCELONA. La contrasenya creada per l´usuari tindrà una validesa temporal establerta per ARENAS DE BARCELONA

Si l´usuari selecciona una contrasenya que no compleixi amb els requisits mínims conforme a la Política de Contrasenyes aprovada i vigent en ARENAS DE BARCELONA DE BARCELONA l´usuari serà avisat d´aquest incompliment i dels condicionaments que han de reunir aquesta contrasenya per a una efectiva validesa a l´alta de l´interessat en el Registre d´Usuaris d´ARENAS DE BARCELONA.

No obstant això, el Lloc web disposa de les funcionalitats necessàries perquè l´Usuari pugui canviar la seva contrasenya quan ho consideri oportú, per exemple, perquè sospita o constant que s´hagi produït la fallida de la confidencialitat de la contrasenya.

El parell constituït per l´identificador i la contrasenya donaran accés, únicament, a la informació de l´Usuari que sigui accessible a través del Lloc web, no podent accedir el mateix, mitjançant aquest parell, a informació de cap altre Usuari del Lloc web i/o client d´ARENAS DE BARCELONA.

3.4. La contrasenya tindrà caràcter personal i intransferible. L´Usuari es compromet a fer un ús diligent de la seva contrasenya i mantenir-la en secret, no transmetent-la a cap tercer i tampoc a la pròpia ARENAS DE BARCELONA DE BARCELONA. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l´adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat com a Usuaris registrats d´ARENAS DE BARCELONA, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l´Usuari la utilització il•lícita del Lloc web per qualsevol tercer il•legítim, que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d´una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l´Usuari.

En virtut de l´anterior, és obligació de l´Usuari notificar de forma immediata als gestors del Lloc web sobre qualsevol fet que permeti l´ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, extravio, o l´accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel•lació. Mentre no es comuniquin tals fets, ARENAS DE BARCELONA quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l´ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL.

4.1. ARENAS DE BARCELONA és titular o ha obtingut la corresponent llicència sobre els drets d´explotació de propietat intel•lectual i industrial del Lloc web, així com dels drets de propietat intel•lectual i industrial sobre els continguts, serveis i productes disponibles a través del mateix.

En cap cas s´entendrà que l´accés i navegació de l´Usuari pel Lloc web o l´adquisició dels productes de ARENAS DE BARCELONA DE BARCELONA oferts a través del Lloc web, implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes per part d´ARENAS DE BARCELONA.

4.2. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l´avís de drets d´autor ("copyright") i qualssevol altres dades d´identificació dels drets d´ARENAS DE BARCELONA o dels seus titulars incorporats als Continguts i productes, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, marques d´aigua o qualssevol mecanismes d´informació i/o d´identificació que poguessin contenir-se en els mateixos.

4.3. Queden reservats tots els drets de propietat intel•lectual i industrial i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels Continguts i productes inclosos en el Lloc web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l´autorització expressa i per escrit d´ARENAS DE BARCELONA o, si escau, del titular dels drets al fet que correspongui.

5. UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA

5.1. En cas que s´ofereixin continguts i productes a través del Lloc web, es facilitaran únicament a usuaris finals. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels mateixos, o la seva revenda, queden prohibits, tret que es compti amb la prèvia autorització escrita d´ARENAS DE BARCELONA.

L´accés, navegació i ús del Lloc web és responsabilitat de l´Usuari, per la qual cosa l´Usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per ARENAS DE BARCELONA o per personal autoritzat d´ARENAS DE BARCELONA relativa a l´ús del Lloc web, així com dels seus Continguts i productes.

• 5.2. Els continguts inclosos en el Lloc web es faciliten a les persones que naveguin a través de la Web, a persones que es donin d´alta en el Registre d´usuaris i a persones interessades en els continguts i productes oferts ARENAS DE BARCELONA. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels mateixos, queden prohibits, tret que es compti amb la prèvia autorització escrita d´ARENAS DE BARCELONA.

5.3. Per tant, l´Usuari s´obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de: Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l´ordre públic.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l´accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l´autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc web o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Si l´Usuari tingués coneixement de l´existència d´algun contingut il•lícit, il•legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel•lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament ARENAS DE BARCELONA perquè aquesta pugui procedir a l´adopció de les mesures oportunes.

6. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

6.1. En el cas que l´Usuari enviï informació de qualsevol tipus a ARENAS DE BARCELONA DE BARCELONA a través del Lloc web, mitjançant els canals disposats a tal fi a la pròpia Pàgina, l´Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel•lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

6.2. L´Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a ARENAS DE BARCELONA DE BARCELONA per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, aconseguint aquesta responsabilitat sense restricció alguna l´exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES.

7.1. ARENAS DE BARCELONA no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del Lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació dels esdeveniments que poden ser adquirir-vos a través del Lloc web, preparada per professionals de molt diversos sectors.

En conseqüència, ARENAS DE BARCELONA no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc web; (ii) l´absència d´errors en aquests continguts o productes; (iii) l´absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc web o en el servidor que ho subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s´adoptin en el mateix; (v) la falta d´utilitat o rendiment dels continguts i productes del Lloc web; (vaig veure) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que ARENAS DE BARCELONA estableix en el Lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web.

Això no obstant això, ARENAS DE BARCELONA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l´estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc web i evitar l´existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

7.2. ARENAS DE BARCELONA no serà responsable, en els casos en els quals terceres entitats publiciten els seus serveis o productes en el Lloc web, de la veracitat de la informació aportada pel proveïdor sobre aquests serveis o productes, de la gestió i lliurament de les comandes als Usuaris, de l´obtenció de les autoritzacions administratives que poguessin ser-li exigides al proveïdor per a la prestació dels seus serveis, de la vulneració pel proveïdor de drets de tercers i, en general, de qualsevol obligació o garantia exigible al proveïdor enfront dels Usuaris.

8.ENLLAÇOS.

8.1 Enllaços a altres pàgines Web

En cas que en el Lloc web, l´Usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines Web mitjançant diferents botons, links, baners, etc., aquests serien gestionats per tercers. ARENAS DE BARCELONA no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del Lloc web.

En conseqüència, ARENAS DE BARCELONA no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il•licitud d´activitats desenvolupades a través d´aquestes pàgines Web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a ARENAS DE BARCELONA DE BARCELONA a l´efecte de que es procedeixi a deshabilitar l´enllaç d´accés a la mateixa.

L´establiment de qualsevol tipus d´enllaç des del Lloc web a un altre Lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col•laboració o dependència entre ARENAS DE BARCELONA i el responsable del Lloc web aliè.

8.2 Enllaços en altres pàgines Web amb destinació al Lloc web

Si qualsevol Usuari, entitat o Lloc web desitgés establir algun tipus d´enllaç amb destinació al Lloc web haurà d´atenir-se a les següents estipulacions:

• L´enllaç solament es podrà dirigir a la Pàgina Principal o *Home del Lloc web, excepte autorització expressa i per escrit d´ARENAS DE BARCELONA.

• L´enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l´Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL del Lloc web i ha d´abastar completament tota l´extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del Lloc web. En cap cas, tret que ARENAS DE BARCELONA ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el Lloc web que realitza l´enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc web, incloure-ho com a part del seu Web o dins d´un dels seus “frames" o crear un "browser" sobre qualsevol dels pàgines del Lloc web....

• A la pàgina que estableix l´enllaç no es podrà declarar de cap manera que ARENAS DE BARCELONA ha autoritzat tal enllaç, tret que ARENAS DE BARCELONA l´hagi fet expressament i per escrit. Si l´entitat que realitza l´enllaç des de la seva pàgina al Lloc web correctament desitgés incloure a la seva pàgina Web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, slogan o qualsevol altre tipus d´element identificatiu d´ARENAS DE BARCELONA i/o del Lloc web, haurà d´explicar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.

• ARENAS DE BARCELONA no autoritza l´establiment d´un enllaç al Lloc web des d´aquelles pàgines Web que continguin materials, informació o continguts il•lícits, il•legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l´ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

ARENAS DE BARCELONA no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web. ARENAS DE BARCELONA no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

9. DURADA I MODIFICACIÓ

9.1. ARENAS DE BARCELONA podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

9.2. La vigència temporal d´aquest Avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l´Avís legal modificat.

9.3. Amb independència del que es disposa en les condicions particulars, ARENAS DE BARCELONA podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l´accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l´Usuari d´exigir indemnització alguna. Després d´aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d´ús dels continguts exposades anteriorment en el present Avís legal.

10 GENERALITATS

10.1. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de l´Avís legal.

10.2. En cas d´existir discrepància entre l´establert en aquest Avís legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

10.3. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d´aquest Avís legal fos(n) considerada(s) nul•la(s) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul•litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l´Avís legal.

10.4. El no exercici o ució per part de ARENAS DE BARCELONA DE BARCELONA de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per la seva banda.

11. JURISDICCIÓ.

Les relacions establertes entre ARENAS DE BARCELONA i l´Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre´s a un fur, ARENAS DE BARCELONA i l´Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre´ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.

Aquest lloc web utilitza galetes per millorar l'experiència de navegació de l'usuari. Si cliqueu el botó Accepta, considerem que esteu d'acord amb l'ús que en fem. An item with the same key has already been added.

ACCEPTAR
Premium
En otro momento Cerrar

Al registrarte en La Fira, podrás disfrutar de todas las novedades antes que nadie y además podrás acceder a los cupones descuentos Premium de La Fira. Las mejores ofertas y descuentos reservadas a usuarios registrados.

Enviar
LA VUELTA AL COLE EN LA FIRA ES MUCHO MÁS FÁCIL Y DIVERTIDA